داریوش اسماعیلی
رئیس
استاد تمام - دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: esmaili [at] khayam.ut.ac.ir
تلفن: داخلی 3733
اکبر چشمی
دبیر اجرایی
استادیار - دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: a.cheshomi [at] ut.ac.ir
تلفن: داخلی 2722
ابراهیم قاسمی نژاد
دبیر کمیته علمی
استاد تمام - دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: eghasemi [at] khayam.ut.ac.ir
تلفن: داخلی 2913
کمیته اجرایی
اشکان لطفی پور
معاونت کمیته اجرایی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: a.lotfipoor [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
محمد تقی فرمانی
معاونت کمیته علمی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: mtaghif [at] yahoo.com
کمیته روابط عمومی
ابوالفضل رجبی
مدیر روابط عمومی
کارشناسی
پست الکترونیکی: a.rajabi [at] ut.ac.ir
کمیته برگزاری
سهیل غفارزاده
مسئول دبیرخانه
کارشناسی
پست الکترونیکی: s.ghafar [at] ut.ac.ir