نحوه پرداخت هزینه شرکت در همایش
1395-05-05

با توجه به پرسش‌های مطرح شده از سوی برخی شرکت‌کنندگان، نحوه واریز وجه ثبت نام و داوری مقاله به شرح زیر می‌باشد:

هزینه ثبت نام در همایش برای شرکت کنندگان بر اساس جدول زیر است.

 

اعضای انجمن

افراد غیرعضو

دانشجو

1.500.000

1.800.000

هیئت علمی

2.500.000

3.000.000

کارشناسان

2.500.000

3.000.000

 

به عنوان مثال اگر دانشجویی یک مقاله برای دبیرخانه ارسال میکند، می‌بایست مبلغ 500.000 هزار ریال بابت حق داوری پرداخت نماید. دانشجوی غیر عضو برای شرکت در همایش در صورت پذیرش مقاله یا تمایل به شرکت در همایش می‌بایست 1.300.000 ریال دیگر پرداخت نماید. دانشجوی عضو 1.000.000 ریال. اگر دانشجویی متقاضی ارسال مقاله دوم می‌باشد می‌بایست 500.000 ریال دیگر واریز نماید. و در واقع هزینه داروی مقاله به تعداد مقالات بستگی دارد و هزینه ثبت نام تنها یک بار واریز میگردد.