دبیرخانه همایش، مستقر در دانشگاه تهران، در کلیه موضوعات مرتبط با علوم زمین مقاله می‌پذیرد. توجه به این نکته به اطلاع می‌رساند که صرفاً مقالات پژوهشی که دارای نوآوری باشند در همایش مورد داوری قرار می‌گیرد و مقالات مروری و گردآوری، و مقاله‌هایی که پیش از این در همایش‌های دیگر ارائه شده‌اند، داوری نخواهند شد.

محورهای اصلی همایش عبارتند از:

 • آب‌شناسی
 • چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی
 • رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی
 • پترولوژی
 • کانی‌شناسی
 • زمین‌شناسی اقتصادی
 • زمین‌شیمی
 • زمین‌شناسی مهندسی
 • زمین‌شناسی ساختاری و زمین‌ساخت
 • زمین‌فیزیک و لرزه‌زمین‌ساخت
 • زمین‌شناسی نفت و منابع انرژی
 • زمین‌شناسی زیست‌محیطی و زمین‌شناسی پزشکی
 • مخاطرات زمین‌شناختی
 • سنجش از دور زمین‌شناختی و سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • زمین‌ریخت‌شناسی و زمین‌شناسی کواترنری
 • زمین‌گردشگری
 • زمین‌شناسی شهری
 • زمین‌شناسی دریایی
 • گوهرشناسی
 • نانوزمین‌شناسی
 • افق‌های نو در زمین‌شناسی
 • و دیگر رشته‌های مرتبط